Ostatnia nowelizacja Prawa spółdzielczego (weszła w życie z dniem 22 lipca 2005 r.) zwiększa nadzór lustracyjny nad spółdzielniami ze strony związku rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Zgodnie z § 1 art. 91 każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.

 

Lustracja dokonuje oceny działalności spółdzielni pod kątem:

  • Legalności, tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych

  • Gospodarności, tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku

  • Rzetelności, tj. dokumentowania czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Zgodnie z art. 93

§ 1 – z czynności lustracyjnych lustrator sporządza protokół, który składa radzie nadzorczej i zarządowi spółdzielni. Protokół sporządzony przez lustratora ma moc dokumentu urzędowego.

§ 1a – na podstawie protokołu z lustracji opracowuje się wnioski polustracyjne, które przekazuje się zarządowi i radzie nadzorczej.

§ 1b – zarząd spółdzielni obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu lustrację informację o realizacji wniosków polustracyjnych.


Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące prezentowanej w serwisie oferty, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego. Zapewniamy, że odpowiedź nadejdzie w niedługim czasie.